^Back To Top

Bicherstiffchen - Ouvertures

D’Bicherstiffchen 

4, op der Baach zu Greiweldengen
Gsm 621 505214 

All 1. Mëttwoch am Mount kënn Dir
Bicher gratis ausléinen oder géint är eegen austauschen.

Ouverture Bicherstiffchen "an Zammer"
vun 18.00 bis 20.00 Auer

Datummen fir 2018

04.07.18

01.08.18
05.09.18
03.10.18
07.11.18
05.12.18

Léiffrawëschdag 15.08.2018

Personne de contact:
Fernand Kieffer
621 505214

Copyright © 2013. greiweldengerleit.lu  Rights Reserved.